จิตต์อนันต์ มนธีร์, โสมะนันทน์ วรางคณา, จิตต์อนันต์ สุธาสินี, ลลิตผสาน อุษณี, และ ขำอิน สุมาลี. 2021. “การพัฒนาแอปพลิเคชัน ‘เพื่อนจากใจ’ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 37 (3). ิBangkok:290-303. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/243609.