ทิพย์กาญจนเรขา กฤษณาพร. 2020. “วารสารฉบับเต็ม”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 36 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/243382.