สีหะวงษ์ สิริทรัพย์, คติชอบ ณัฐสุดา, จันทะโคตร อังศวีร์, สิงหะวาระ พวงเพชร, และ สร้อยคำ ปิยณัฐ. 2021. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนแห่งหนึ่ง ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 37 (2). ิBangkok:182-91. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/243212.