พลประทีป ประกายทิพย์, เอื้อมณีกูล นฤมล, และ เผ่าวัฒนา อาภาพร. 2020. “โปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการถูกข่มเหงรังแกในวัยรุ่นชายตอนต้น”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 36 (1). ิBangkok:164-76. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/242294.