ด้วงกลัด กนกวรรณ, ลาภวงศ์วัฒนา ปัญญรัตน์, และ ชาญสาธิตพร ณัฐกมล. 2020. “โปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 36 (1). ิBangkok:66-83. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/242148.