ภูริพันธุ์ นิตยา, กาศสกุล อำนาจ, และ พละวุฑิโฒทัย ณัฐวรรณ. 2020. “ผลลัพธ์ของการพัฒนาการใช้ Sepsis Protocol Checklist Lerdsin Hospital”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 36 (1). ิBangkok:12-21. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/242113.