ทิพย์กาญจนเรขา กฤษณาพร. 2019. “บทบรรณาธิการ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/240142.