ชมภูมิ่ง วิรงค์รอง. 2019. “ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (3). ิBangkok:199-211. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239779.