ทองเพชร เพ็ญศรี, หีตอักษร ชุลีพร, แพน้อย โศรตรีย์, ยุ่ยฉิม ปิยะดา, และ จีนด้วง พูนศรี. 2019. “การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญา”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (3). ิBangkok:112-19. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239732.