ดวงจินดา อิทธิพล, ศรีธราพิพัฒน์ ปริญดา, อินจีน จันทร์จิรา, และ มั่นฟัก ปารวีร์. 2019. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยในบริบทพื้นที่จังหวัดชัยนาท”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (3). ิBangkok:60-73. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239653.