ก้านศรี จารุวรรณ, มาลัย ชุติมา, บูรณะเรข ศศิวิมล, และ บุษบก อภินันท์. 2019. “การศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทยในจังหวัดชัยนาท”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (3). ิBangkok:24-33. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239404.