คำแก้ว เยาวนาถ, สุนทรไชยา รังสิมันต์, และ พนาสถิตย์ มุทิตา. 2019. “ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่ออาการนอนไม่หลับ ของผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (3). ิBangkok:13-23. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239403.