เหมือนนาดอน รัตติกร, ติรไพรวงศ์ ยุพาภรณ์, ศรีชัยรัตนกูล เจียมใจ, and ยุทธยง สันติ. 2019. “Learning Development through Reflection”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 35 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/216124.