เหมือนนาดอน รัตติกร, ติรไพรวงศ์ ยุพาภรณ์, ศรีชัยรัตนกูล เจียมใจ, และ ยุทธยง สันติ. 2019. “การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิด”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/216124.