ศรเกษตริน อติญาณ์, ศรียะศักดิ์ อัจฉราวดี, เกตุอินทร์ วารุณี, และ รองเมือง ดาราวรรณ. 2019. “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/215375.