ไพรบึง ดวงฤทัย, เกิดมงคล พัชราพร, อำนาจสัตย์ซื่อ ขวัญใจ, และ รวิวรกุล ทัศนีย์. 2019. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียดในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/215164.