ไพรบึงดวงฤทัย, เกิดมงคลพัชราพร, อำนาจสัตย์ซื่อขวัญใจ, and รวิวรกุลทัศนีย์. 2019. “The Effect of a Coping Enhancing Program Among Diabetic Elderlies”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 35 (2). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/215164.