นิโรธนันท์ อุไร, ปรัชญพฤทธิ์ อภิภา, และ เมธาคุณวุฒิ ปทีป. 2019. “การประเมินความต้องการจำเป็นของการเป็นวิทยาลัยพยาบาลนานาชาติ ในประเทศไทย”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (1). ิBangkok:187-98. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/191016.