ยงยิ่ง ปัญญา, เทียนถาวร วิชัย, ตันวัฒนกุล วสุธร, เต๊ะขันหมาก กาสัก, ใจดี พัชนา, and เชาวน์นิยม วนัสรา. 2019. “The Direction and Developing Process of Districts’ Health Systems on the Thailand-Laos Border”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 35 (1). ิBangkok:175-86. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/189196.