มั่งสุข ณัฐพร, และ ปราบภัย สมคิด. 2019. “ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลด ความรุนแรงอาการผลข้างเคียงจากการรับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (1). ิBangkok:142-52. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/189193.