ทีอุทิศ วันวิสา, คุณทรงเกียรติ วัลภา, และ ด้วงแพง สุภาภรณ์. 2019. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในการจำกัดโซเดียม ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (1). ิBangkok:120-29. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/189181.