วงศ์สวัสดิ์ ปราโมทย์, ศุภเมธาพร ปิ่นหทัย, และ หอยรัตน์ ปัญญ์กรินทร์. 2019. “ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่อง เพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (1). ิBangkok:86-98. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/189174.