โภคพัชญ์ภูเบศ สิริณัฏฐ์, ธนัฐธีรกุล ชลิดา, และ เรืองวรบูรณ์ สมสมร. 2019. “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (1). ิBangkok:71-85. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/185994.