โพธิ์แสน รุ่งนภา, เจริญสันติ จันทรรัตน์, และ ศุภวิทิตพัฒนา บังอร. 2019. “ความเครียดที่เฉพาะกับการตั้งครรภ์ การสนับสนุนทางสังคม และการเผชิญความเครียดในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (1). ิBangkok:59-70. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/171384.