ศรีกัน ปรัศนี, ทาทาน สมศรี, ศรีจันทร์พาล วราภรณ์, และ ปิ่นสกุล ชลธิมา. 2018. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเอง พฤติกรรมการลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง และปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 34 (3). ิBangkok:21-33. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/168606.