บุญวาศ ขวัญตา. 2018. “บทบรรณาธิการ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 34 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/153715.