ติรไพรวงศ์ ยุพาภรณ์, และ ออมสิน กรองทอง. 2018. “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: แนวทางการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 34 (2). ิBangkok:164-72. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/151126.