อนนท์รัตน์ กัลยารัตน์, และ ทองจันทร์ จงกรม. 2018. “การเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาล”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 34 (2). ิBangkok:154-63. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/150874.