เลาะหะนะ สุภัสสร, สินสุกใส นิตยา, และ พาหุวัฒนกร วรรณา. 2018. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 สัปดาห์ ในมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 34 (2). ิBangkok:36-47. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/150584.