วิเชียรประภา อารีรัตน์. 2018. “การจัดการตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสำเร็จ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 34 (1). ิBangkok:150-56. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/136941.