พลพินิจ ปณิชา, ดีนาน อาภรณ์, และ เดียวอิศเรศ วรรณี. 2018. “ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่จัดการโดยพยาบาลต่อการรับประทานยาในผู้ป่วยหลังเกิดกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน:การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 34 (1). ิBangkok:105-16. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/136937.