เล้าหศิริวงศ์ วงศา, พาจันทร์ ธีรศักดิ์, สระทองหน วรรณนภา, และ พิทักษานุรัตน์ สมศักดิ์. 2018. “พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรที่ทำงานในระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 34 (1). ิBangkok:23-34. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/136926.