เชื้อคำ ประภัสสร, เผ่าวัฒนา อาภาพร, และ เที่ยงธรรม วีณา. 2019. “ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไม่ได้”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 35 (1). ิBangkok:130-41. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/123106.