วงศ์ใหญ่ สิริมาส, อรดิษฐ์ อมรไก, และ นะแส จีระภา. 2017. “โรคเบาหวานกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 33 (3). ิBangkok:158-65. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120121.