ทิพย์กาญจนเรขา กฤษณาพร, สาลีกุล สำลี, อภิสิทธิวาสนา นิภาพร, and เทียมหมอก มณีรัตน์. 2018. “ADVANCED CARE PLANNING FOR PEACEFUL DEATH”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 33 (3). ิBangkok:138-45. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120115.