สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ นฤมล, เฮงอุดมทรัพย์ ภรภัทร, วัฒนสินธุ์ ดวงใจ, และ ประทุมศรี เวทิส. 2017. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นตั้งครรภ์”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 33 (3). ิBangkok:47-58. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120098.