เทียมหมอก มณีรัตน์, และ สราญฤทธิชัย เกศินี. 2017. “การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 33 (3). ิBangkok:38-46. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120097.