เอกธรรมสุทธิ์ ชญาภรณ์, ทวีสุข ปภาวดี, และ ช้อยจอหอ รุ้งตวรรณ์. 2017. “การพัฒนารูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกโดยใช้ OSCE วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 33 (3). ิBangkok:27-37. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120095.