เอี่ยมกุศลกิจ รุ้งลาวัลย์, วัชรสินธุ์ จินตนา, และ Suzanne M Thoyre. 2017. “สายใยรักสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด: มุมมองของมารดา พยาบาลและกุมารแพทย์ในจังหวัดนครพนม”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 33 (3). ิBangkok:1-11. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120090.