ศรเกษตริน อติญาณ์, กัลกะ สุทธานันท์, จันทรา รุ่งนภา, และ รองเมือง ดาราวรรณ. 2017. “ความคิดเห็นต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติของพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 11”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 33 (2). ิBangkok:101-10. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/110338.