สร้อยชื่อ มยุรา, เบญจกุล ศรัณญา, เก่งการพานิช มณฑา, และ เก่งการพานิช ธราดล. 2017. “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแกว่งแขนโดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุระดับต้นในกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 33 (2). ิBangkok:73-83. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/110333.