ทิพย์กาญจนเรขา กฤษณาพร. 2017. “สารบัญ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 33 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/101752.