ศรีชัยรัตนกูล เ.; ติรไพรวงศ์ ย.; สุวิทยะศิริ เ. ความรู้และพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ KNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF APPLYING PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY IN LIVING OF NURSING STUDENTS. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 32, n. 3, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/87429. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.