ผูกพันธ์ จ.; วัชรสินธุ์ จ.; เดียวอิศเรศ ว. A COMPARISON OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING BETWEEN HIV-POSITIVE AND HIV-NEGATIVE ADOLESCENT AIDS ORPHANS การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของสุขภาวะทางจิตระหว่างเด็กวัยรุ่นกำพร้าจากเอดส์ที่ติดเชื้อเอชไอวีและเด็กวัยรุ่นกำพร้าจากเอดส์ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 32, n. 3, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/87059. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.