วัฒนพงศ์สถิต พ.; กังใจ ว.; สุ่มเงิน ช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง FACTORS RELATED TO HARDINESS AMONG ELDERLY WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), ิBangkok, v. 32, n. 3, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/86933. Acesso em: 26 nov. 2022.