เตชะมวลไววิทย์ ศ.; ศรีคล้อ ม.; ทวีสุข ป. ผลของการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยแกนนำสตรีชุมชนต่อความรู้และการปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี: กรณีศึกษาชุมชนริมคลองสามเสน EFFECTS OF BREAST-SELF EXAMINATION PROGRAM OFFERED BY TRAINED FEMALE COMMUNITY LEADERS ON WOMEN’S BREAST-SELF EXAMINATION KNOW. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 32, n. 2, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/73750. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.