ส่งวัฒนายุทธ ป.; วัฒนากร ก.; กลิ่นหอม ข.; รัตนภาค พ. การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในชุมชนหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี DEVELOPMENT OF HEALTH BEHAVIOR PROMOTION PROGRAM AMONG PRE-HYPERTENSION ADULTS IN NONG-PLUB, PHETCHABURI PROVINCE. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 32, n. 2, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/73749. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.