บุญศิลป์ ส.; พานิชกุล ก. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง FACTORS RELATED TO NEED OF CAREGIVERS IN STROKE PATIENTS. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 32, n. 2, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/73745. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.