ตปนียากร ว. กองบรรณาธิการ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 32, n. 2, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/73738. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.