ทิพย์กาญจนเรขา ก. คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 32, n. 1, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64319. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.