อุคพัชญ์สกุล ป.; เดียวอิศเรศ ว.; วัชรสินธุ จ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก FACTORS RELATED TO PERCEIVED FATHERHOOD ROLES OF FIRST-TIME ADOLESCENT FATHERS. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 32, n. 1, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64277. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.